Sign In

Giới thiệu hệ thống cơ sở dữ liệu khu, cụm công nghiệp, cụm liên kết ngành

Cơ sở dữ liệu khu cụm công nghiệp, cụm liên kết ngành trong lĩnh vực công nghiệp được xây dựng nhằm mục đích:

- Cung cấp thông tin về các cụm công nghiệp, các cụm liên kết ngành trong lĩnh vực công nghiệp, với thông tin cơ bản thể hiện quy mô, năng lực, tính liên kết, công nghệ, tiêu chuẩn, và khách hàng.

- Tạo kênh thông tin kết nối giao thường trực tiếp, minh bạch giữa các khu cụm công nghiệp, các cụm liên kết ngành trong lĩnh vực công nghiệp, tạo kênh kết nối để phục vụ cho các nhà đầu tư nước ngoài đến tìm hiểu và đầu tư tại Việt Nam.