Sign In

Hệ thống cơ sở dữ liệu khu, cụm công nghiệp, cụm liên kiết ngành

Giới thiệu hệ thống cơ sở dữ liệu khu, cụm công nghiệp, cụm liên kiết ngành

Cơ sở dữ liệu khu, cụm công nghiệp, cụm liên kiết ngành được thành lập trên cơ sở:
- Căn cứ quyết định số 68/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2017 quyết định về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025 của thủ tướng chính phủ
- Căn cứ giấy phép số 04/GD-TTDT ngày 13 tháng 2 năm 2014 của Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên Internet.

Xem thêm